Desmo Rider 2019

 
share
 
18-20 January 2019 | Bangkok - Phetchabun (Khao Kho)

ทริปแห่งปีที่ทุกท่านรอคอยกำลังจะเริ่มต้นอีกครั้ง ร่วมออกเดินทางไปด้วยกัน ดูคาทิสต้าตัวจริงต้องไม่พลาด!

ค่าสมัครร่วมกิจกรรม
Package A1 ราคา 14,900 บาทต่อท่าน ห้องพักสำหรับพัก 2 ท่าน
(Superior room / Twin bed)*
Package A2 ราคา 16,900 บาทต่อท่าน ห้องพักสำหรับพัก 1 ท่าน
(Superior room / Double bed)*
Package B1 ราคา 16,500 บาทต่อท่าน ห้องพักสำหรับพัก 2 ท่าน
(Deluxe room / Double bed)*
Package B2 ราคา 19,900 บาทต่อท่าน ห้องพักสำหรับพัก 1 ท่าน
(Deluxe room / Double bed)*
หมายเหตุ ห้องพักแต่ละประเภทมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์จัดสรรตามลำดับการสมัคร

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ห้องพัก 2 คืน, เสื้อกิจกรรมท่านละ 1 ตัว, อาหาร 8 มื้อ (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)       
 • ค่าบริการมาร์แชลนำขบวน, รถตู้เซอร์วิส และ Ambulance ดูแลขบวนตลอดการเดินทาง

อัตราค่าร่วมกิจกรรมนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าบริการต่างๆ ที่นอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ให้ เช่น มินิบาร์, สปา, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระเงินโดยเงินสด / บัตรเครดิต สามารถชำระเงินได้ที่ ดูคาติไทยแลนด์ (ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 22)
 • ชำระเงินโดยการโอนเงิน เข้าบัญชี
  บริษัท ดูคาทิสติ จำกัด
  ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ 20)
  เลขที่บัญชี 600-2-06488-8

การแจ้งยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางมากกว่า 30 วัน คืนเงินค่าสมัคร 100% ของจำนวนเต็ม
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางมากกว่า 15 วัน คืนเงินค่าสมัคร 50% ของจำนวนเต็ม
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระแล้วทั้งหมด

ข้อกำหนดอื่นๆ

 • กรณีที่ท่านเดินทางมาร่วมงานเพียงท่านเดียว ดูคาติไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดรายชื่อผู้เข้าพักร่วมกับท่านอื่น
 • ผู้ร่วมทริปทุกท่านนัดพบกันที่ดูคาติไทยแลนด์ เพื่อขี่รถร่วมกิจกรรมและออกทริปกับมาร์แชลเส้นทาง กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ (เขาค้อ)
 • ผู้ติดตามร่วมทริปอายุน้อยกว่า 4 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ผู้เข้าร่วมควรทำการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ดูคาติของตนให้มีความพร้อม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังก่อนการเดินทาง
 • การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารการรับสมัครและค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนเท่านั้น
 • กรณีที่มีผู้เข้าพักเกินกว่าจำนวนที่ได้แจ้งไว้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าต้องชำระเพิ่ม 20,000 บาทต่อท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนการรับสมัคร และให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครก่อนและชำระเงินค่าสมัครครบถ้วน

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในสถานที่ที่เดินทางไป
 • กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลการติดต่อ

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามผู้จำหน่ายดูคาติที่ท่านสะดวก ได้ตลอดเวลาทำการ
หรือติดต่อ Hotline โทร. 089-0775888 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. และ Email: info@ducatithailand.com
Line: @ducatithailand

Download Application

กำหนดการ: วันศุกร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
06.30 น. ลงทะเบียน Ducati Thailand
07.30 น. แนะนำเส้นทางการเดินทาง
08.00 น. ขบวนออกเดินทางจาก Ducati Thailand
09.30 น. จุดแวะที่ 1
11.30 น. จุดแวะที่ 2 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. จุดแวะที่ 3
14.30 น. จุดแวะที่ 4
16.30 น. ถึงจุดหมายปลายทาง Imperial Phukaew Hill Resort
17.30 น. รับประทานอาหารมื้อเย็น ณ ร้านอาหาร
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
08.30 น. แนะนำเส้นทางการเดินทาง
09.00 น. จุดแวะที่ 1
10.00 น. จุดแวะที่ 2
11.30 น. จุดแวะที่ 3 รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 น. จุดแวะที่ 4
14.30 น. ถึงจุดหมายปลายทาง Imperial Phukaew Hill Resort
17.30 น. รับประทานอาหารมื้อเย็น ณ ที่พัก
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
08.30 น. แนะนำเส้นทางการเดินทาง
09.00 น. จุดแวะที่ 1
10.00 น. จุดแวะที่ 2
13.00 น. จุดแวะที่ 3 รับประทานอาหารกลางวัน
14.15 น. จุดแวะที่ 4
16.30 น. ถึงจุดหมายปลายทาง Ducati Thailand
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Racing